invoer Übersetzung Latein-Deutsch

W0143: Grondwetswijziging tot invoering schuldenrem

Grondwetswijziging tot invoering schuldenrem

VOORSTEL VAN WET

Dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het in artikel II omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

Artikel 105 van de Grondwet wordt als volgt gewijzigd:
A
Lid 4 komt als volgt te luiden: Het Rijk houdt zijn inkomsten en uitgaven op lange termijn in evenwicht.
B
Na lid 4 worden de volgende leden ingevoegd, luidende:
5. Het maximale bedrag aan uitgaven dat in de begroting toegekend mag worden is gebaseerd op het verwachte inkomen, rekening houdend met de economische situatie.
6. Uitzonderlijke financiële omstandigheden kunnen een verhoging van het uitgavenplafond als bedoeld in lid 5 rechtvaardigen. De kamers der Staten-Generaal kunnen de goedkeuring daartoe verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
7. Indien de totale uitgaven op de rekening het uitgavenplafond als bedoeld in lid 5 en 6 overschrijden moeten deze uitgaven in de daaropvolgende jaren worden gecompenseerd.
8. De wet stelt verdere regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.

ARTIKEL III

Deze grondwetswijziging gaat in op de eerste 1 januari na goedkeuring door de Staten-Generaal.
Deze wet zal in het Staatsblad worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Huidige situatie:

 1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.
 2. Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.
 3. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.
 4. De wet stelt verdere regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.

Gewijzigde situatie:

Artikel 105:
 1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld.
 2. Jaarlijks worden voorstellen van algemene begrotingswetten door of vanwege de Koning ingediend op het in artikel 65 bedoelde tijdstip.
 3. De verantwoording van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt aan de Staten-Generaal gedaan overeenkomstig de bepalingen van de wet. De door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening wordt aan de Staten-Generaal overgelegd.
 4. Het Rijk houdt zijn inkomsten en uitgaven op lange termijn in evenwicht.
 5. Het maximale bedrag aan uitgaven dat in de begroting toegekend mag worden is gebaseerd op het verwachte inkomen, rekening houdend met de economische situatie.
 6. Uitzonderlijke financiële omstandigheden kunnen een verhoging van het uitgavenplafond als bedoeld in lid 5 rechtvaardigen. De kamers der Staten-Generaal kunnen de goedkeuring daartoe verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 7. Indien de totale uitgaven op de rekening het uitgavenplafond als bedoeld in lid 5 en 6 overschrijden moeten deze uitgaven in de daaropvolgende jaren worden gecompenseerd.
 8. De wet stelt verdere regels omtrent het beheer van de financiën van het Rijk.

Toelichting

De schuldenrem is een van origine Zwitsers idee, bedoeld voor het voorkomen van structurele tekorten en een toename van de staatsschuld. De invoering ervan heeft de staatsschuld met ongeveer 20 miljard Zwitserse frank verminderd dankzij structurele begrotingsoverschotten. In tegenstelling tot de meeste regels die een evenwichtige begroting verplicht stellen is deze regel anticyclisch. Immers moeten tijdens een laagconjunctuur de uitgaven niet verminderd worden om aan de regels te voldoen en mag er een tijdelijk tekort gedraaid worden, maar moet er tijdens een hoogconjunctuur een begrotingsoverschot gedraaid worden om de balans te herstellen. In uitzonderlijke omstandigheden is er de mogelijkheid om van de regel af te wijken, bijvoorbeeld bij een ernstige recessie of depressie of in het geval van een natuurramp maar het gebruiken van die mogelijkheid vereist wel een tweederde meerderheid in beide Kamers. De verwachting van de indiener is dat dat gaat lukken. De grondwetswijziging wordt op dusdanige termijn ingevoerd dat het voor het eerstvolgende boekjaar van kracht is.

Dit wetsvoorstel is ingediend door Keijeman namens 1NL.

Deze lezing loopt tot en met donderdag, 5 november

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Spanningen lopen hoog op in kabinet: invoering avondklok is nog geen gelopen race

Spanningen lopen hoog op in kabinet: invoering avondklok is nog geen gelopen race submitted by Fakew00d to Politiek [link] [comments]

Zaanse maaltijdbezorger gestoken na invoering van messenverbod

submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Meer studenten zijn gaan lenen na invoering van het leenstelsel

Meer studenten zijn gaan lenen na invoering van het leenstelsel submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Weerstand in Kamer tegen invoering avondklok: 'Dacht het niet!'

Weerstand in Kamer tegen invoering avondklok: 'Dacht het niet!' submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Ruim jaar na invoering 'boerkaverbod' nog geen boetes uitgedeeld

Ruim jaar na invoering 'boerkaverbod' nog geen boetes uitgedeeld submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Motie-Lars namens SDU over invoering van Australisch Immigratiemodel verworpen

Motie-Lars namens SDU over invoering van Australisch Immigratiemodel verworpen submitted by Its_Lars1 to Politiek_Nederland [link] [comments]

W0142: Wetswijziging tot invoering eigentijds samenlevingsonderwijs

Wetswijziging tot invoering eigentijds samenlevingsonderwijs

VOORSTEL VAN WET

Dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:

Artikel I

Artikel 9.2 van de Wet op het primair onderwijs subleden a en e worden als volgt gewijzigd:
a. aardrijkskunde, waaronder verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden;
e. geestelijke en religieuze stromingen;

Artikel II

Bij artikel 9.2 van de Wet op het primair onderwijs worden de volgende leden toegevoegd:
f. identiteitsvorming en -verandering, in het specifiek genderidentiteit en seksuele geaardheid.

Artikel III

Artikel 11.2 van de Wet primair onderwijs BES subleden a en e worden als volgt gewijzigd:
a. aardrijkskunde, waaronder verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden;
e. geestelijke en religieuze stromingen;

Artikel IV

Bij artikel 11.2 van de Wet primair onderwijs BES worden de volgende leden toegevoegd:
f. identiteitsvorming en -verandering, in het specifiek genderidentiteit en seksuele geaardheid.

Artikel V

Artikel 12.2 van de Wet primair onderwijs BES subleden a en e worden als volgt gewijzigd:
a. aardrijkskunde, waaronder verschillen tussen stedelijke en plattelandsgebieden;
e. geestelijke en religieuze stromingen;

Artikel VI

Bij artikel 12.2 van de Wet primair onderwijs BES worden de volgende leden toegevoegd:
f. identiteitsvorming en -verandering, in het specifiek genderidentiteit en seksuele geaardheid.

Artikel VII

Deze wet treedt in werking direct na de stemming in de Staten-Generaal.

Artikel VIII

Deze wet wordt aangehaald als de WIES (wet tot invoering eigentijds samenlevingsonderwijs).
Deze wet zal in het Staatsblad worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.
Gegeven te Enschede, 20 september 2020

MEMORIE VAN TOELICHTING

Huidige situatie

Artikel 9 Wet op het primair onderwijs:
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1¶graaf=1&artikel=9&z=2020-07-01&g=2020-07-01
a. zintuiglijke en lichamelijke oefening;
b. Nederlandse taal;
c. Engelse taal;
d. rekenen en wiskunde;
e. enkele kennisgebieden;
f. expressie-activiteiten;
g. bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer;
h. bevordering van gezond gedrag.
 1. Bij de kennisgebieden wordt in elk geval aandacht besteed aan:
a. aardrijkskunde;
b. geschiedenis;
c. de natuur, waaronder biologie;
d. maatschappelijke verhoudingen, waaronder staatsinrichting;
e. geestelijke stromingen.
Artikel 11 Wet primair onderwijs BES https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030280&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1¶graaf=1&artikel=11&z=2020-08-01&g=2020-08-01
Artikel 12 Wet primair onderwijs BES
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030280&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1¶graaf=1&artikel=12&z=2020-08-01&g=2020-08-01
Artikelen 11.1,11.2,12.1 en 12.2 van Wet primair onderwijs BES zijn identiek aan artikel 9.1 en 9.2 van Wet op het primair onderwijs

Toelichting

In de kerndoelen wordt nog maar weinig aandacht gegeven aan de huidige vorm van onze samenleving. Omdat de voorgestelde veranderingen een dusdanige losse interpretatie vereisen van de huidige inhoudelijke onderwerpen zoals die in artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs omschreven zijn, en om te peilen hoe breed het draagvlak is voor deze veranderingen, zijn deze niet als AmvB ingediend, maar als wetsvoorstel.

Ingediend door TheJelleyFish namens de regering

Deze lezing loopt tot en met zaterdag, 3 oktober

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Eerste Kamer stemt in met invoering corona-app

Eerste Kamer stemt in met invoering corona-app submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Onderwijsorganisaties: Invoering mondkapjes op scholen verloopt soepel

Onderwijsorganisaties: Invoering mondkapjes op scholen verloopt soepel submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Agressie in het ov sinds invoering mondkapjesplicht: hoe voorkom je het?

Agressie in het ov sinds invoering mondkapjesplicht: hoe voorkom je het? submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

Primeur KNVB: invoering vijfde klasse zaterdagvoetbal

Primeur KNVB: invoering vijfde klasse zaterdagvoetbal submitted by OmroepWest to omroepwest [link] [comments]

W0130: Grondwetswijziging tot invoering NAP

Grondwetswijziging tot invoering NAP

VOORSTEL VAN WET

Dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het in artikel II omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd naar:
Allen die als Nederlander geboren worden, worden vrij geboren. Geen enkel persoon, noch een organisatie, noch de overheid mag geweld gebruiken tegen een persoon, tegen zijn bezit, of om zijn bezit af te nemen, tenzij het geweld specifiek is als vergelding tegen de specifieke persoon die het geweld begonnen is.

ARTIKEL III

Deze grondwetswijziging treedt in werking na goedkeuring door de Staten-Generaal.
Deze wet zal in het Staatsblad worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Huidige situatie:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Nieuwe situatie:

Allen die als Nederlander geboren worden, worden vrij geboren. Geen enkel persoon, noch een organisatie, noch de overheid mag geweld gebruiken tegen een persoon, tegen zijn bezit, of om zijn bezit af te nemen, tenzij het geweld specifiek is als vergelding tegen de specifieke persoon die het geweld begonnen is.

Toelichting:

Zoals de geweldige schrijver Ayn Rand in haar boek The Virtue of Selfishness stelde kan een beschaving alleen bestaan zonder geweld. Alleen met de afschaffing van geweld kan er vrijheid zijn. Deze grondwetswijziging voegt een non-agressieprincipe toe, waarmee de vrijheid van de Nederlandse burger wordt gegarandeerd. Het oude artikel over het verbod op discriminatie wordt weggehaald, want discriminatie op zich is geen schending van het NAP.

Ingediend door Keijeman namens 1NL.

Deze lezing loopt tot en met vrijdag, 4 september

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

W0097: Wet tot invoering dagboetes

Wet tot invoering dagboetes

VOORSTEL VAN WET

Dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamelijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:

Artikel I

Het Wetboek van Strafrecht wordt alsvolgt gewijzigd:
Artikel 23 komt te luiden:
 1. Hij die tot een geldboete is veroordeeld, betaalt het vastgestelde bedrag binnen de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie te stellen termijn aan de staat.
 2. Het bedrag van de geldboete is ten minste € 3.
 3. De hoogte van een geldboete wordt bepaald aan de hand van het daginkomen van hij die tot een geldboete is veroordeeld.
  a. Het daginkomen wordt berekend op basis van het maandelijkse brutoinkomen gedeeld door 30.
  b. Bij veroordeling van een rechtspersoon wordt het daginkomen berekend op basis van de maandelijkse omzet gedeeld door 30.
 4. De geldboete in daginkomens die voor een strafbaar feit ten hoogste kan worden opgelegd, is gelijk aan het aantal daginkomens van de categorie die voor dat feit is bepaald.
 5. Er zijn zes categorieën:
  de eerste categorie, 5 daginkomens;
  de tweede categorie, 45 daginkomens;
  de derde categorie, 90 daginkomens;
  de vierde categorie, 230 daginkomens;
  de vijfde categorie, 925 daginkomens;
  de zesde categorie, 9300 daginkomens.
Voormalig lid 5 t/m 9 worden doorgenummerd volgens de internationale standaard voor tellen.

Artikel II

Deze wet treedt op het aantreden van het eerstvolgende begrotingsjaar na bekrachtiging door de Staten-Generaal in werking.

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet tot invoering dagboetes
Deze wet zal in het Staatsblad worden geplaatst en dient te worden uitgevoerd door allen die het aangaat.
Gegeven te Enschede, 26-04-2020

Memorie van toelichting

Huidige situatie

Artikel 23

Toelichting

In lijn met de plannen van de regering om geldboetes inkomensafhankelijk te maken, om zo te komen tot een strafsysteem dat armen niet ongenadig hard treft noch rijken ontziet met miezerige boetes, beoogt deze wet de invoering van een dagboetessysteem.

Ingediend door th8 namens de regering

Deze lezing loopt tot en met zondag, 24-mei

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Kabinet stelt invoering coronaspoedwet uit

Kabinet stelt invoering coronaspoedwet uit submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

De Jonge wil toch meer tijd voor invoering quarantaineplicht

De Jonge wil toch meer tijd voor invoering quarantaineplicht submitted by remvs98 to NUjijDiscussies [link] [comments]

"Amper 12 taalboetes op 2 jaar tijd na invoering taaltesten sociale huurders”

submitted by Lolastic_ to belgium [link] [comments]

W0097-I: Amendement tot wijziging van de Wet tot invoering dagboetes

Amendement tot wijziging van de Wet tot invoering dagboetes

Amendement tot wijziging van de Wet tot invoering dagboetes

Artikel I

De titel van de wet wordt gewijzigd naar “Wet tot invoering progressieve boetes”, zowel in de aanhaal als in Artikel 3.

Artikel II

Artikel I uit het wetsvoorstel komt te luiden:
“Het Wetboek van Strafrecht wordt alsvolgt gewijzigd:
Artikel 24 komt te luiden: “Bij de vaststelling van de geldboete wordt rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte in de mate waarin dat nodig is met het oog op een passende bestraffing van de verdachte zonder dat deze in zijn inkomen en vermogen onevenredig wordt getroffen. De maximale verlaging dan wel verhoging beslaat X% van het belastbaar inkomen van het voorgaande fiscale jaar, waarbij X bepaald wordt volgens de volgende formule: 2 ^ (y) , waarbij y het overeenkomstig getal is van de bepaalde boetecategorie. Onze minister heeft per algemene maatregel van bestuur het recht praktische zaken over deze topheffing te regelen, zoals bijvoorbeeld het laten verleggen van een peiljaar.

Dit Amendement is ingedient door TheJelleyFish namens NRV

Toelichting: In het originele wetsvoorstel is er niet alleen een boeteverhoging voor de bovenklasse, er is ook een boeteverlaging voorgesteld voor de onderklasse. Bovendien is het volledig afhankelijk maken van brutoinkomens niet reëel: veel minderjarigen hebben niet of nauwelijks inkomen, en inkomens verschillen nogal eens. Het huidige amendement voorziet in de vraag naar een progressief boetestelsel met een praktische oplossing die werkbaar is.

Deze lezing loopt tot en met donderdag, 28-mei

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Invoer van 'heilige' ayahuasca-thee nu echt verboden

Invoer van 'heilige' ayahuasca-thee nu echt verboden submitted by Azonata to thenetherlands [link] [comments]

AFM biedt handvatten voor de financiële sector bij invoering duurzaamheid

AFM biedt handvatten voor de financiële sector bij invoering duurzaamheid submitted by Netherlands5 to u/Netherlands5 [link] [comments]

Gemeente onderzoekt invoer stadsbrede 30km/h-zone

Gemeente onderzoekt invoer stadsbrede 30km/h-zone submitted by MrAronymous to Amsterdam [link] [comments]

M0219: Motie tot invoering van praktijktesten op de woningmarkt

Motie tot invoering van praktijktesten op de woningmarkt

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat Er veel discriminatie is op de woningmarkt[1];
constaterende, dat dit tegen de grondwet ingaat[2], maar amper gecontroleerd wordt;
constaterende, dat praktijktesten daadwerkelijk effectief zijn;
constaterende, dat ons land gelijke kansen voor iedereen moet bieden;
constaterende, dat praktijktesten kunnen kijken of er gediscrimineerd wordt op huidskleur, geloof, en andere factoren;
constaterende, dat de praktijktesten zullen kijken of iemand met een andere achtergrond wordt geweigerd dan iemand met een volledig Nederlandse achtergrond;
overwegende, dat praktijktesten mogelijk zijn om dit tegen te gaan en deze mensen zwaarder te straffen;
verzoekt praktijktesten binnen de woningmarkt invoeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
[1]:
https://nos.nl/l/2308319 https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/discriminatie-bij-de-verhuur-van-woningen-behoorlijke-huisvesting-een-mensenrecht
[2]:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/verbod-op-discriminatie

Ingediend door u/HetParlement namens SP met steun van:

Deze lezing loopt tot en met vrijdag, 10 juli

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

Digora Invoer Invoer assistent Handel in diensten met het buitenland groeit sterk Invoer Add on Automatisering: Invoer & Transport

dict.cc Übersetzungen für 'invoer' im Russisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen, ... dict.cc Übersetzungen für 'invoer' im Deutsch-Tschechisch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen, ... dict.cc Übersetzungen für 'invoer' im Latein-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen, ... dict.cc Übersetzungen für 'invoer' im Esperanto-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen, ... dict.cc Übersetzungen für 'invoer' im Niederländisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen, ...

[index] [7386] [4365] [1819] [3376] [1741] [527] [3630] [6202] [4724] [1370]

Digora Invoer

Invoeren van nestgegevens met de mobiele site van de weidevogelbescherming. Table of Contents: 08:26 - This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue Voorbeeld van invoer van een nieuwe prospect in het adviesprogramma Adviesbox. Met de invoer assistent kun je op invoervelden filteren en hieraan een opmaak mee te geven. Product: Small Business Werkgebied: Algemeen Versie: 2014. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

#